This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Otoczenie polityczno-prawne

Otoczenie polityczno-prawne

Wymogi prawa unijnego i polskiego nakładają na firmy wymagania co do efektywności użytkowania energii. Dają również zachęty materialne dla energooszczędnych inwestycji. Najważniejszy wpływ otoczenia prawnego na gospodarowanie energią w firmie będą miały dyrektywy Unii Europejskiej i ich adaptacja prawna w Polsce. Są to dyrektywy:


Dyrektywa EC/2004/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji

Cele dyrektywy, główne zagadnienia:

 • Zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji).
 • Zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
 • Promocja wysokosprawnej kogeneracji i korzystne dla niej bodźce ekonomiczne (taryfy).


Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty

Cele dyrektywy, główne zagadnienia:

 • Ustanowienie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty.
 • Promowanie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny.


Dyrektywa 2002/91/WE o charakterystyce energetycznej budynków

Cele dyrektywy, główne zagadnienia:

 • Ustanowienie minimalnych wymagań energetycznych dla nowych i remontowanych budynków.
 • Certyfikacja energetyczna budynków.
 • Kontrola kotłów, systemów klimatyzacji i instalacji grzewczych.


Dyrektywa 2005/32/WE o projektowaniu urządzeń powszechnie zużywających energię

Cele dyrektywy, główne zagadnienia:

 • Projektowanie i produkcja sprzętu i urządzeń powszechnego użytku o podwyższonej sprawności energetycznej.
 • Ustalanie wymagań sprawności energetycznej na podstawie kryterium minimalizacji kosztów w całym cyklu życia wyrobu (koszty cyklu życia obejmują koszty nabycia, posiadania i wycofania z eksploatacji).


Dyrektywa 2006/32/WE o efektywności energetycznej i serwisie energetycznym

Cele dyrektywy, główne zagadnienia:

 • Zmniejszenie od 2008 r. zużycia energii końcowej o 1%, czyli osiągnięcie 9% w 2016 r.
 • Obowiązek stworzenia i okresowego uaktualniania Krajowego planu działań dla poprawy efektywności energetycznej. W Polsce w wyniku dyrektywy jest wdrażana Ustawa o efektywności energetycznej, która ma wprowadzić nowy mechanizm zachęcający do inwestowania w działania ograniczające zużycie energii, tzw. białe certyfikaty.


Dyrektywa 2009/28/WE o promowaniu energii ze źródeł odnawialnych

Cele dyrektywy, główne zagadnienia:

 • Krajowe plany działania do 30 czerwca 2010 roku.
 • Obliczanie udziału pozyskania energii z OZE.
 • Wspólne projekty UE-27.
 • Wspólne systemy wsparcia.


Dyrektywa 2008/50/EC o jakości powietrza CAFE

Cele dyrektywy, główne zagadnienia:

 • Wyznaczone cele co do osiągnięcia i utrzymania odpowiedniej jakości powietrza.
 • Podział na jednostki, dla których prowadzi się ocenę jakości powietrza - strefy i aglomeracje.
 • Systemy oceny jakości.
 • Zarządzanie i plany ochrony jakości powietrza.


Istotnym nowym mechanizmem wynikającym z wdrożenia Dyrektywy 2006/32/WE o efektywności energetycznej i serwisie energetycznym jest projekt Ustawy o efektywności energetycznej (listopad 2009r). Planowany termin wejścia w życie ustawy to styczeń 2010 roku.

Przedstawione wyżej wymogi prawne mają dla firm produkcyjnych i usługowych charakter nakazowy lub bodźcowy. Do wymogów nakazowych należą:

 • obowiązek projektowania produkcji oraz etykietowanie sprzętu i urządzeń powszechnego użytku o podwyższonej sprawności energetycznej,
 • uzyskanie standardu jakości energetycznej nowych i remontowanych budynków oraz certyfikacji budynków, jeżeli stanowią przedmiot obrotu na rynku,
 • przeprowadzenie kontroli kotłów, systemów klimatyzacji i instalacji grzewczych,
 • dotrzymywanie poziomu limitów emisji gazów cieplarnianych ze spalania paliw przez te podmioty, które są objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Do wymogów stanowiących zachęty podnoszenia efektywności energetycznej, należą:

 • uzyskiwanie certyfikatów: czerwonych i żółtych za wysokosprawną kogenerację opartą na węglu i gazie, zielonych za stosowanie energii odnawialnych w wytwarzaniu energii elektrycznej, białych za zmniejszenie zużycia paliw i energii przez wzrost efektywności energetycznej,
 • sprzedaż certyfikatów na giełdzie, która może stanowić źródło przychód dla firm i sposób na zwiększenie opłacalności przedsięwzięć,
 • możliwość korzystnego (niskooprocentowanego kredytu) dofinansowania przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii z funduszy pomocowych (NFOŚiGW, WFOŚiGW, POiŚ, RPO).

Szczególną uwagę należy zwrócić na tzw. „białe certyfikaty”, które mają być prawnie wprowadzone (projekt Ustawy o efektywności energetycznej) do końca 2010 roku. Firma może zgłosić swoje przedsięwzięcia proefektywnościowe na przetarg, organizowany raz w roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jeżeli zgłoszona przez Firmę wartość świadectw efektywności energetycznej (białego certyfikatu) znajdzie się w puli przyjętej przez Prezesa URE, to firmie przyznane będą świadectwa energetyczne. Świadectwa energetyczne są zbywalne i stanowią towar giełdowy, a po sprzedaży przez firmę prawa majątkowe ze sprzedaży świadectw są umarzane. Firmy mogą wcześniej przygotowywać się do oceny możliwości wzrostu efektywności energetycznej i tworzenia listy rankingowej swoich proefektywnościowych przedsięwzięć. System białych certyfikatów może znacząco podnieść opłacalność i atrakcyjność inwestycji realizowanych przez firmy.