This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / O portalu...

O portalu...

fewe-logo.png nfos_logo_napis


Portal Efektywności Energetycznej w Napędach Elektrycznych jest nowym projektem FEWE dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nawiązującym ściśle do działań podejmowanych w trakcie trwania Polskiego Programu Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych - PEMP.

Środki NFOŚ i GW pozyskano w ramach finansowania działań priorytetowych z zakresu wspierania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w tym gospodarki wodnej - wspieranie działalności informacyjno-edukacyjnej realizowanej z wykorzystaniem wortali i portali internetowych.

Główny cel portalu to dostarczanie wiedzy użytkownikom napędów elektrycznych dla umożliwienia im przygotowania i przeprowadzenia we własnym zakresie projektów związanych z modernizacją użytkowanych przez nich napędów elektrycznych. Portal ma zachęcać do zrównoważonego gospodarowania energią elektryczną i realizacji inwestycji energooszczędnych, wpływając na aktywny udział grup odbiorców portalu w działaniach na rzecz ochrony środowiska .

Kolejny cel to budowanie świadomości producentów i użytkowników napędów elektrycznych w zakresie istniejących i proponowanych rozwiązań prawno-politycznych związanych z efektywnością energetyczną. W szczególności chodzi o zapisy Dyrektywy o ekoprojektowaniu dla urządzeń zużywających energię, Ustawę o efektywności energetycznej, pojawiające się propozycje w zakresie ustanowienia obligatoryjnej sprzedaży silników o podwyższonej sprawności, katalog zielonych zamówień publicznych.

Realizacja tych celów będzie możliwa dzięki edukowaniu zainteresowanych grup poprzez podejmowanie działań w następujących obszarach tematycznych:

  • przedstawianie korzyści ze stosowania technologii energooszczędnych w układach napędowych i dobrych przykładów zrealizowanych projektów tego typu,
  • audyt elektrycznych układów napędowych, czyli gdzie szukać oszczędności energii, jak zbierać dane, oszacować potencjał oszczędności i efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia, -jak specyfikować urządzenia energooszczędne,
  • korzystanie z finansowych mechanizmów wsparcia dla projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej.

Działania te dopełnią internetowe szkolenia dla użytkowników portalu związane z elementami audytu energetycznego w napędach elektrycznych oraz procedurą pozyskiwania środków inwestycyjnych na przykładzie procedury aplikacyjnej w NFOŚiGW.


wstecz