This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Jak zdobyć finansowanie dla swojego projektu

Jak zdobyć finansowanie dla swojego projektu?

Wyniki przeprowadzanych w przemyśle analiz pokazują, że istnieje wiele efektywnych ekonomicznie inwestycji prowadzących do zmniejszenia energochłonności. Warunkami opłacalności ekonomicznej są: prawidłowa identyfikacja źródeł oszczędności i sposobu ich osiągnięcia oraz dysponowanie środkami inwestycyjnymi i racjonalne ich wykorzystanie. Wciąż jedną z najpoważniejszych barier dla ich rozwoju stanowi brak środków finansowych na ich modernizację i rozwój. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw utrzymuje się tendencja do finansowania rozwoju przede wszystkim w oparciu o środki własne, a w dalszej kolejności kredyt bankowy, czy leasing. 

Sposób finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach z sektora MSP wg danych z Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008 – PARP przedstawiono na poniższym rysunku.


finansowanie


Po akcesji do UE wzrosły możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwa polskie bardziej preferencyjnych środków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Środki unijne trafiają tu do przedsiębiorców w formie dotacji. Należy, jednak pamiętać, że finansowanie tego typu przekazywane jest najczęściej jako refundacja poniesionych wcześniej nakładów, co pociąga za sobą często konieczność wspierania się kredytem pomostowym. Oczywiście wymagane jest tu również wykazanie wkładu w postaci środków własnych.

W ramach realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, w tym podnoszenia efektywności energetycznej ofertę wsparcia dla przedsiębiorców oferują również fundusze krajowe takie, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie ze środków krajowych dla przedsiębiorstw proponowane jest tu zazwyczaj w postaci preferencyjnych pożyczek. Na ewentualne dotacje można liczyć przy próbie pozyskania środków na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii. Ofertę kredytową skierowaną do przedsiębiorców na działania proekologiczne posiada również Bank Ochrony Środowiska S.A. 

Innym podejściem do finansowania przedsięwzięć oszczędzających energię jest tzw. finansowanie przez stronę trzecią (Third Party Financing - TPF). Oznacza ono, że wyspecjalizowane przedsiębiorstwo usług energetycznych (energy service company - ESCO), jako jeden podmiot realizuje inwestycję dostarczając rozwiązania techniczne i organizacyjne, a również w zakresie jej finansowania.

Nowe możliwości finansowania przedsięwzięć energooszczędnościowych może dać planowany do wdrożenia w ramach Ustawy o efektywności energetycznej system białych certyfikatów. Prawdopodobnie ustawa wejdzie w życie w 2010 roku.


DODATKOWE INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH POZYSKIWANIA  ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z POPRAWĄ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE