This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Efektywność energetyczna i audyt w napędach elektrycznych

Efektywność energetyczna i audyt w napędach elektrycznych

Poprawa efektywności energetycznej polskiej gospodarki jest konieczna, z jednej strony ze względu na wywiązanie się ze zobowiązań jakie w tym zakresie jako kraj przyjęliśmy, a także z uregulowań prawnych, którym po uzyskaniu członkostwa w EU podlegamy, z drugiej natomiast wymusza ją zachowanie konkurencyjności krajowych produktów.

Jednym ze sposobów poprawy efektywności w użytkowaniu energii elektrycznej w gospodarce krajowej jest stosowanie efektywnych energetycznie i energooszczędnych rozwiązań w obszarze napędów elektrycznych, które oprócz ograniczenia bezpośredniego zużycia energii przyczynia się do uzyskania wielu efektów dodatkowych, jak poprawa jakości produktów i świadczonych usług, oszczędność paliw, wody i surowców. 

Elektryczne układy napędowe pełniące różne funkcje od napędów pomocniczych w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, czy klimatyzacyjnych do funkcji podstawowej w procesie technologicznym realizowanym w przedsiębiorstwach produkcyjnych (układy pompowe, wentylatorowe, sprężonego powietrza, wytwarzania chłodu) wykorzystują wg różnych szacunków nawet do 60 % całej energii elektrycznej zużywanej w Polsce. Wielkość tego zużycia w przykładowych sektorach gospodarki krajowej pokazano na poniższym rysunku.

zużycie - sektory

Potencjał ekonomiczny w tym zakresie jest znaczący i raczej słabo wyczerpany ze względu na szereg istniejących barier. Wynika on zarówno z różnicy sprawności silników starszych w stosunku do konstrukcji nowoczesnych jak również ze stosowania układów regulacji napędów przy użyciu przemienników częstotliwości w miejsce dławienia przepływu w systemach pompowych czy wentylatorowych jest znaczny. Wielkość potencjału dla wymiany silników, głównie trójfazowych asynchronicznych szacuje się na poziomie 2,7 TWh, a dla układów regulacji około 8,5 TWh, co daje łącznie 11,2 TWh. Biorąc pod uwagę projekty o wskaźniku okresu zwrotu do 10 lat potencjał ekonomiczny kształtuje się na tym samym poziomie, natomiast dla wskaźnika poniżej 6 lat wynosi on łącznie (dla silników i układów regulacji) około 9,1 TWh.

Technicznie dostępna poprawa sprawności silników nie jest jednakowa dla różnych mocy i typu silników. Stąd prawdopodobny jest następujący rozkład możliwych do uzyskania oszczędności w przyjętych przedziałach mocy silników.

 

oszczędności - silniki

Rysunek  Udział poszczególnych grup silników w całkowitych oszacowanych oszczędnościach energii.


Z przeprowadzonej analizy wynika, że największy potencjał oszczędności energii można przypisać grupom silników o mocach od 0,75 do kilkunastu kilowatów oraz powyżej 130 kW.
Wielkość potencjału technicznego dla regulacji napędów elektrycznych przy pomocy przemienników częstotliwości jest największa dla układów pompowych i wentylatorowych.

 
oszczędności - vsd

Rysunek Udział poszczególnych typów urządzeń w całkowitych oszacowanych oszczędnościach energii dla regulacji napędów.

W skali przedsiębiorstwa odpowiedź na temat stanu elektrycznych systemów napędowych oraz możliwych do uzyskania oszczędności poprzez zaproponowanie konkretnych przedsięwzięć modernizacyjnych może dać audyt energetyczny. Zasadność wykonania takiego dokumentu z pewnością zostanie wzmocniona po wejściu w życie Ustawy o efektywności energetycznej wprowadzającej mechanizm białych certyfikatów.